โรงเรียนชาติเฉลิม
7 ถนนชาติเฉลิม  ตำบลเขานิเวศน์  อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางศิริลักษณ์ เกตุแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางจันทร์ฉาย แพละออง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1