โรงเรียนชาติเฉลิม
7 ถนนชาติเฉลิม  ตำบลเขานิเวศน์  อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางดวงภร เสนาะเสียง
ครู คศ.3