โรงเรียนชาติเฉลิม
7 ถนนชาติเฉลิม  ตำบลเขานิเวศน์  อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางชมพูนุท พัดพรม
ครู คศ.3

นางสาวกาญจนา ยวงเดชกล้า
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2