โรงเรียนชาติเฉลิม
7 ถนนชาติเฉลิม  ตำบลเขานิเวศน์  อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
ปฐมวัย

นางศุรดา สุวรรณยุหะ
ครู คศ.3

ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิยวรรณ จันทร์คง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสุนันทา แสงกาศนีย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1