โรงเรียนชาติเฉลิม
7 ถนนชาติเฉลิม  ตำบลเขานิเวศน์  อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางจันทร์ฉาย แพละออง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : พัฒนการเด็กและครอบครัว
เบอร์โทรศัพท์ : 084-6301883
อีเมล์ : ๋Janchaipaelaong@gmail.com
ที่อยู่ :
288 หมู่ที่2 ตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
เครื่องราช : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ทช.)
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2532 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2541-2561 โรงเรียนชาติเฉลิม ครูคศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ชุดฝึกวัดความสามารถในการอ่าน
2 นวัตกรรม "ชุดการฝึกการคัดลายมือ"