โรงเรียนชาติเฉลิม
7 ถนนชาติเฉลิม  ตำบลเขานิเวศน์  อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
ปฐมวัย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสุนันทา แสงกาศนีย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การประถมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5855092
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
226/44 หมู่ที่ 6 ถนนรัตนโกสินทร์200 ปี ซอยมิตรภาพ5 ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2534 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
13 ปี 7 เดือน โรงเรียนชาติเฉลิม ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล