โรงเรียนชาติเฉลิม
7 ถนนชาติเฉลิม  ตำบลเขานิเวศน์  อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางชมพูนุท พัดพรม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 091-8077713
อีเมล์ : chompunut3110@gmail.com
ที่อยู่ :
197 หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
เครื่องราช : ทช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2535 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2539-2561 โรงเรียนชาติเฉลิม ครูคศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการคิดคำนวณสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชาติเฉลิม