โรงเรียนชาติเฉลิม
7 ถนนชาติเฉลิม  ตำบลเขานิเวศน์  อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางศิริลักษณ์ เกตุแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 095-0385634
อีเมล์ : sketkaew@gmil.com
ที่อยู่ :
30/16หมู่ทีร่ 1 ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2542 ปริญญาตรี สถาบันราชภัฎภูเก็ต
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
8 ปี 2552-2560 โรงเรียนชาติเฉลิม ครูคศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล