โรงเรียนชาติเฉลิม
7 ถนนชาติเฉลิม  ตำบลเขานิเวศน์  อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
ปฐมวัย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางศุรดา สุวรรณยุหะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ประถมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 095-2629904
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
45/13 หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
เครื่องราช : ท.ช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล