โรงเรียนชาติเฉลิม
7 ถนนชาติเฉลิม  ตำบลเขานิเวศน์  อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2562

เรื่อง   การรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา ๒๕62

...............................................

          ประเภทการรับสมัคร / ห้องเรียน และคุณสมบัติผู้เข้าเรียน

    1.1 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2

     - รับนักเรียน 2 ห้องเรียน จำนวน 60 คน (ห้องละ 30 คน)

                             - ผู้สมัครจะต้องมีอายุ 4-5 ปี โดยนับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

  (เกิดระหว่างวันที่ 17  พฤษภาคม 2557 – 16 พฤษภาคม 2558)

              1.2 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3

                        - รักนักเรียนเพิ่มเติม จำนวน 29 คน

                               (เกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 – 16 พฤษภาคม 2557)

    1.2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

             - รับนักเรียน 3 ห้องเรียน จำนวน 120 คน (ห้องละ 40 คน)

             - ผู้สมัครจะต้องมีอายุย่างเข้าปีที่ 7

      (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555) หรือจบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา

 

          ๓. วันและเวลา การรับนักเรียน

              3.1 ชั้นอนุบาลปีที่ 2

- รับสมัคร วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 4 มีนาคม 2562  (เวลา 08.30-16.30 น.) ไม่เว้นวันหยุดราชการ

                       - ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 9 มีนาคม 2562   (เวลา 09.00 – 16.30 น.)                                      ณ โรงเรียนชาติเฉลิม

                   - มอบตัว วันที่ 16 มีนาคม 2562  (เวลา 09.00 – 16.30 น.) ณ โรงเรียนชาติเฉลิม

              3.2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

- รับสมัคร วันที่ 6 - 10 มีนาคม 2562  (เวลา 08.30-16.30 น.) ไม่เว้นวันหยุดราชการ

                      - ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 17 มีนาคม 2562 (เวลา 09.00 – 16.30 น.)                                ณ โรงเรียนชาติเฉลิม

                    - มอบตัว วันที่ 23 มีนาคม 2562  (เวลา 09.00 – 16.30 น.) ณ โรงเรียนชาติเฉลิม

          ๔. หลักฐานประกอบการรับสมัคร

                4.1 สำเนาสูติบัตรนักเรียน (พร้อมฉบับจริง)                       จำนวน  2 ฉบับ

                4.2 สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา                     อย่างละ 2 ฉบับ

      4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดา มารดา                  อย่างละ 2 ฉบับ

      4.4 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี)      จำนวน  2 ฉบับ

      4.5 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) .......................................

ทั้งนี้ การรับนักเรียนเป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการรับนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง แต่ไม่ให้เกินจำนวนตามแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2562,00:00   อ่าน 1175 ครั้ง