_PRINT 


ข่าว : ศึกษาดูงานโครงการคุณธรรมโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม
ศึกษาดูงานโครงการคุณธรรมโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณะรรม สพฐ. ซึ่งโครงการดังกล่าวได้กำหนดกิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ  จัดศึกษาดูงานโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม จังหวัดนครศรีธรรมราช
 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน   วันที่ 9-11 สิงหาคม 2560  ได้นำผู้บริหารโรงละ  1 คนและครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงละ 1 คน

ข่าวโดย : admin
อ่าน 74 ครั้ง
วันที่ 18 สิงหาคม 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 13:12:55:PM