_PRINT 


ข่าว : วันภาษาไทย ปีการศึกษา 2560
วันภาษาไทย
โรงเรียนชาติเฉลิมจัดกิจกรรมวันภาษาไทย ณ ห้องประชุมโรงเรียนชาติเฉลิม 
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 
มีการจัดซุ้มผลงานนักเรียนในแต่ระดับสายชั้น  ขายผลิตภัณฑ์ของนักเรียน
และการแสดงของนักเรียน

ข่าวโดย : admin
อ่าน 64 ครั้ง
วันที่ 02 สิงหาคม 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 13:12:35:PM